Skip to content Skip to footer

Regulamin hotelowy – Hotel Mona Lisa Wellness & Spa

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Państwa Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja Hotelowa.
 2. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na dobę.
 5. Życzenia przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 7. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22.00
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa; 
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu; 
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
 • sprzątanie pokoju (w poniedziałek, środę i piątek)  i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu;
  1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.
  2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
  3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
  4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
  5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
  6. W całym hotelu poza wyznaczonym do tego miejscem (również na balkonach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
  7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odsyłane na koszt odbiorcy na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
  9. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
  10. Gość hotelowy, którego pobyt trwa dłużej niż jedną dobę zobowiązany jest do zapłaty opłaty uzdrowiskowej według obowiązujących stawek.
  11. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INFASTER Ryszard Nawrat; Lwowska 1; 78-106 Kołobrzeg; NIP 894 000 03 07.
  12. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO

Postępowanie w przypadku pożaru

Alarm pożarowy sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm  ten jest wywołany automatycznie z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej.

 1. W razie zauważenia ognia i/lub dymu należy:
 • zachować spokój,
 • niezwłocznie zawiadomić służby hotelu informując o miejscu, gdzie pożar/dym wystąpił oraz dokładnie opisać zdarzenie (Recepcja: tel. 600 lub +48 723 977 770)
 • stosować się do poleceń personelu hotelu, który jest w tym zakresie odpowiednio przeszkolony. W przypadku ewakuacji należy korzystać jedynie z klatek schodowych i schodzić do poziomu 0 (recepcja).
 1. Informacje ogólne na temat ewakuacji:
 • W przypadku alarmu udaj się w stronę wyjścia ewakuacyjnego.
 • Nie wracaj po swoje osobiste rzeczy.
 • Informacja o drodze ewakuacyjnej jest umieszczona na ścianie w każdym miejscu w hotelu – idź nią do najbliższego wyjścia!                
 • Zawsze używaj schodów – nie windy!
 • Nie biegaj, ale poruszaj się szybko!
 • Ostrzegaj wszystkich przed bezpośrednim zagrożeniem!
 • Czołgaj się, jeśli jest dym i użyj ochrony, kładąc mokry materiał na ustach – aby łatwiej oddychać.
 • Dotknij drzwi, zanim otworzysz – za nimi może być ogień!
 • Zamknij za sobą drzwi i okna – aby zatrzymać pożar!
 • Idź do punktu zbiórki i zostań tam!
 • Nie wracaj do budynku, dopóki nie uzyskasz jasnych informacji, że jest bezpieczny!
 • Sprawdź, czy wszyscy członkowie zespołu są z Tobą – jeśli nie, zgłoś to!
 • Ewakuacja jest zakończona, gdy wszyscy Goście i członkowie zespołu zostaną policzeni w miejscu zbiórki!  

Regulamin Parkingu

 1. Jest integralną częścią hotelu, stanowi jego własność i jest przeznaczony dla Gości hotelu.
 2. Jest niestrzeżony, monitorowany, płatny według obowiązującego cennika.
 3. Użytkownik pojazdu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W następstwie zawarcia umowy przedmiotem przechowywania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego fabryczne wyposażenie.
 5. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zgłosić ten fakt w recepcji celem zawarcia z hotelem umowy przekazania pojazdu.
 6. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed dostaniem się do wnętrza osób niepowołanych (dokładnego sprawdzenia zamknięcia pojazdu) oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 7. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 8. W trosce o bezpieczeństwo Naszych Gości, osobom w stanie nietrzeźwym lub takim, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa może odmówić przyjęcia na parking.
 9. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin Gabinetów Kosmetycznych

 • Spa to strefa ciszy i relaksu, prosimy o jej przestrzeganie.
 • Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem, by zapewnić Państwu dogodny termin. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją.
 • Prosimy o przybycie na zabieg ok. 5 min przed rozpoczęciem. Zachęcamy do skorzystania z krótkiego prysznica przed przybyciem na zabieg, aby ciało było przygotowane do zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Prosimy o przybywanie do SPA bez kosztowności i biżuterii. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zgubione elementy biżuterii.
 • Dbając o pełen relaks i odprężenie Gości przebywających w SPA, prosimy aby telefony komórkowe zostały wyłączone lub wyciszone przed wejściem do strefy SPA.
 • Z pełnego wachlarza zabiegów mogą korzystać Goście w wieku powyżej 16 lat.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu w przypadku spóźnienia Gościa na zabieg.
 • Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego też istnieje możliwość anulacji zabiegu na 4 godziny przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia kosztów. Jeżeli anulacja nastąpi w czasie krótszym niż 4 godziny przed rozpoczęciem zabiegu lub nie zostanie on odwołany zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa 100 % wartości zabiegu.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie mogą korzystać z zabiegów.

Regulamin Basenu

 1. Przed wejściem na teren basenu, należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem. 
 2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na terenie basenu zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. 
 3. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. 
 4. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników i instruktorów prowadzących zajęcia zorganizowane. 
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni 
 6. Z basenu mogą korzystać:  
  • Goście hotelu, 
  • dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych, 
  • osoby niepełnosprawne, wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków, skurczów mięśni – przebywają na basenie tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem lub na własną odpowiedzialność. 
  • Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.

 7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do strefy basenowej osobom: 
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, będących pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 
  • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry, trudno gojącymi się ranami, z chorobami skóry, padaczką, zaburzeniami równowagi, 
  • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia, 
  • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 
  • dzieci do lat 3 bez pieluszek wodoodpornych.

 8. Wejście na teren basenu tylko w obuwiu zamiennym (klapki basenowe) oraz stroju kąpielowym. 
 9. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem oraz dezynfekcji stóp. 
 10. Na basenie należy zachować porządek i ciszę. 
 11. Wszystkich użytkowników pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz: skakania do wody z rozbiegu, biegania, pozostawiania dzieci bez opieki dorosłego, wprowadzania wózków dla dzieci, wprowadzania lub wnoszenia zwierząt, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, zachowywania się w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób na pływalni. 
 12. Basen nie jest dozorowany przez ratownika. Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z pływalni odpowiadają ich rodzice (opiekunowie). 
 13. Hotel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nie przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 14. Za zanieczyszczenie basenu, osoba obciążona zostanie sankcją finansową w wysokości: basen rekreacyjny: 1 000 zł 
 15. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 16. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia bądź uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia. 
 17. Należy informować Recepcję o zauważonym niebezpieczeństwie lub wypadku na terenie basenu. 

Regulamin korzystania z sauny

 • Godziny działania sauny: codziennie w godz. od 14.30 do 22:00
 • Prawo do samodzielnego korzystania z sauny mają Goście, którzy ukończyli 18 lat.
 • Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko pod opieką dorosłych.
 • Gość zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami metodycznymi korzystania z sauny.
  Wejście do sauny jest dozwolone wyłącznie  z ręcznikiem.
 • Do poprawnego saunowania należy przestrzeganie poniższych zasad, z którymi obowiązkowo należy się zapoznać:
 • Przed wejściem do sauny powinniśmy:
  nie objadać się, nie jeść obfitego posiłku na 2 godziny przed, rozebrać się do naga, owinąć ręcznikiem oraz zdjąć wszelką biżuterię, zegarek i inne ozdoby z ciała, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. całe ciało dokładnie umyć pod prysznicem wodą i mydłem oraz dokładnie wytrzeć do sucha, zdjąć klapki.
 • Podczas przebywania w pomieszczeniu sauny suchej powinniśmy:
  dobrać ławkę do swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej zaczynając od najniższej, a kończąc na najwyższej, owinąć się w ręcznik tak, aby jak największa powierzchnia ciała była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci, usiąść i trzymać nogi na wysokości tułowia lub położyć się na ławie, podłożyć ręcznik pod każdą część ciała mającą kontakt z drewnem sauny, kontrolować czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 minut, na chwilę przed wyjściem z sauny usiąść, jeśli leżeliśmy.
 • Po wyjściu z pomieszczenia sauny powinniśmy:
  spłukać pot z ciała pod ciepłą wodą, schłodzić ciało biorąc zimny prysznic, pamiętając o tym, że schładzanie rozpoczynamy od części ciała, najbardziej oddalonych od serca, dopiero na końcu zalecane jest schładzanie karku i głowy, wypocząć minimum tyle czasu ile przebywało się w saunie, najlepiej w pozycji leżącej, uzupełnić płyny, nie podejmować wysiłku fizycznego.
 • W kabinach saun zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo- eterycznych i innych środków.
 • Urządzenia mieszczące się w saunie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabin sauny oraz natrysków.
 • Gość jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania się.
 • Goście, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, będą wypraszani.
 • Sauna jest strefą ciszy i spokoju, nie wnosimy telefonów komórkowych i nie rozmawiamy na głos.